[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_8682.JPG","title":"Be\u015f y\u0131ll\u0131k kabusun sonuna geldik","entry_date":"\u015eubat 28, 2014 - 10:17:00","haber_content":"

\u201cDe\u011ferli Hem\u015fehrilerimiz;<\/span><\/p>

Kent <\/span>sakinlerinin; \u2018Kay\u0131p Y\u0131llar\u2019 olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 be\u015f y\u0131ll\u0131k kabusun nihayet sonuna geldik. Beceriksizlikleri ve \u00e7aps\u0131zl\u0131klar\u0131yla be\u015f y\u0131l\u0131m\u0131z\u0131 heba edenlerin, veda mesaj\u0131 olarak yay\u0131nlad\u0131klar\u0131 se\u00e7im bro\u015f\u00fcrlerinde dahi ayn\u0131 yakla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00fcz\u00fclerek izliyoruz. D\u00fcr\u00fcst <\/span>olmakla \u00f6v\u00fcnen Ba\u015fkan; aylarca maa\u015f alamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in eylem yapan ta\u015feron i\u015f\u00e7ilerini kimin ve neden d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc izah edebilir mi? Asgari \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda sabah\u0131n be\u015finde \u00e7\u00f6p toplayan i\u015f\u00e7ilere eme\u011finin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 vermezken, ka\u00e7 tane meclis \u00fcyesinin \u00e7ocu\u011funu belediyede k\u0131yak i\u015flere yerle\u015ftirdi\u011fini d\u00fcr\u00fcst\u00e7e a\u00e7\u0131klayabilir mi?<\/p>

G\u00fcvenilir oldu\u011funu s\u00f6yleyen Ba\u015fkan\u2019a soruyoruz; kendi partinize mensup meclis \u00fcyeleri ara se\u00e7imde neden size oy vermediler ve ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011funa oturdu\u011funuzda b\u00fct\u00fcn yetkilerinizi t\u0131rpanlad\u0131lar? Korkakl\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan y\u00fcz bularak ars\u0131zla\u015fan i\u015fportac\u0131lar taraf\u0131ndan d\u00f6v\u00fclen, kur\u015funlanan Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcr\u00fcn\u00fcz size g\u00fcvenseydi, b\u0131rak\u0131p gitmek zorunda kal\u0131r m\u0131yd\u0131? Pazaryerinde \u00e7\u00f6ken \u00e7at\u0131n\u0131n alt\u0131nda kalan hem\u015fehrilerimizin de Ba\u015fkan\u2019\u0131n s\u00f6z\u00fcne g\u00fcvenerek tezg\u00e2h a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 kim unutturabilir? S\u00f6z\u00fcn\u00fcn <\/span>eri Ba\u015fkan; \u0130kinci Makas sakinlerine ayn\u0131 k\u00f6t\u00fc ko\u015fullarda ya\u015famaya devam edecekleri s\u00f6z\u00fcn\u00fc veriyor, k\u00f6pr\u00fc alt\u0131 esnaf\u0131na tepelerinde Azrail\u2019le ticaret hayatlar\u0131na devam edebilece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. Bu s\u00f6zleri tutmak i\u00e7in her zaman oldu\u011fu gibi hi\u00e7bir \u015fey yapmadan oturmas\u0131 yeterli olacakt\u0131r.<\/p>

Belediye <\/span>Ba\u015fkan\u0131 \u2018rant\u00e7\u0131 de\u011fil, halk\u00e7\u0131\u2019 oldu\u011fu i\u00e7in kentin en k\u0131ymetli arsas\u0131 halen sosyete pazar\u0131 olarak kullan\u0131l\u0131yor, \u2018Lavuar Yalan\u0131\u2019 projeleri ise, belediyenin tozlu raflar\u0131nda bekliyor. H\u00fck\u00fcmetimizin hak sahiplerini tapular\u0131na kavu\u015fturmak \u00fczere \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 2\/B Yasas\u0131\u2019na \u00f6nce TBMM\u2019de direnen, sonra da kentimizde uygulamas\u0131n\u0131 imk\u00e2ns\u0131z hale getiren CHP\u2019lilerin halk\u00e7\u0131 olma s\u00f6ylemlerine kargalar bile g\u00fcler. ve cesur Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Ali Bekta\u015f\u2019la, kentin ufkunu a\u00e7acak projelerimizle, nitelikli Meclis ekibimizle; gurur duyaca\u011f\u0131m\u0131z, kentli gibi ya\u015fayaca\u011f\u0131m\u0131z \u2018Yeni Zonguldak\u2019\u0131 kurmak i\u00e7in geliyoruz. Siz de\u011ferli
hem\u015fehrilerimizin bu se\u00e7imlerde karalamaya ve dedikoduya de\u011fil, b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015f\u00fcnen ve proje \u00fcretenlere destek verece\u011finize inanc\u0131m\u0131z tamd\u0131r. \u0130\u00e7ten sayg\u0131lar\u0131m\u0131zla\u2026\u201d<\/p>","haber_excerpt":"\u201cDe\u011ferli Hem\u015fehrilerimiz; Kent sakinlerinin; \u2018Kay\u0131p Y\u0131llar\u2019 olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 be\u015f y\u0131ll\u0131k kabusun nihayet sonuna geldik. Beceriksizlikleri ve \u00e7aps\u0131zl\u0131klar\u0131yla be\u015f y\u0131l\u0131m\u0131z\u0131 heba edenlerin, veda mesaj\u0131 olarak yay\u0131nlad\u0131klar\u0131 se\u00e7im bro\u015f\u00fcrlerinde dahi ayn\u0131 yakla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00fcz\u00fclerek izliyoruz. D\u00fcr\u00fcst olmakla \u00f6v\u00fcnen Ba\u015fkan; aylarca maa\u015f alamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in eylem yapan ta\u015feron i\u015f\u00e7ilerini kimin ve neden d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc izah edebilir mi? Asgari \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda sabah\u0131n be\u015finde \u00e7\u00f6p toplayan i\u015f\u00e7ilere eme\u011finin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 vermezken, ka\u00e7 tane meclis \u00fcyesinin \u00e7ocu\u011funu belediyede k\u0131yak i\u015flere yerle\u015ftirdi\u011fini d\u00fcr\u00fcst\u00e7e a\u00e7\u0131klayabilir mi?","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/esnaf-ve-halkimizla-ic-ice.-calismaya-devam\/15608","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/solen-gibi-aday-tanitimi\/13517\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/solen-gibi-aday-tanitimi\/13517"}]