[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/zonguldak-cakir.jpg","title":"\u00c7ak\u0131r, Ere\u011fli - Devrek yolunda inceleme yapt\u0131","entry_date":"Temmuz 19, 2013 - 11:25:01","haber_content":"

Çak\u0131r, “Ere\u011fli-Devrek yolunun Çayl\u0131o\u011flu'na kadar olan bölümü ham yol olarak bu y\u0131l içinde tamamlanacak.” dedi.

\u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Fatih Çak\u0131r, Gülüç Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n Güngör, Gökçeler Belediye Ba\u015fkan\u0131 Bekir Çolak, Ormanl\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ya\u015far Sever, Çayl\u0131o\u011flu Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131fk\u0131 Gültekin, \u0130l Genel Meclis Üyesi \u0130smail Tak ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Ere\u011fli-Devrek yolu çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n sürdü\u011fü Ovaköy bölgesinde incelemelerde bulundu, müteahhit firma yetkililerinden bilgi ald\u0131.

Her iki yönden çal\u0131\u015fmalar ba\u015flad\u0131<\/strong>

AK Parti \u0130lçe Ba\u015fkan\u0131 Fatih Çak\u0131r, Ere\u011fli – Devrek yolunun her iki taraf\u0131ndan ayr\u0131 ayr\u0131 çal\u0131\u015fmalar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek; “Devrek’i, Çayl\u0131o\u011flu’nu, Armutlucuma bölgesini Ere\u011fli’ye yak\u0131nla\u015ft\u0131racak, hatta kimi insanlar\u0131m\u0131z\u0131n köyünde oturup Ere\u011fli’deki i\u015flerine ve okullar\u0131na gidip gelebilecekleri çok güzel, kaliteli bir yol yap\u0131yoruz. Bu yolda öncelikle eme\u011fi geçen, bu yolu ba\u015flatan önceki milletvekillerimize, \u015fu andaki milletvekilimiz Prof.Dr. Ercan Candan’a, eme\u011fi geçen herkese te\u015fekkür ediyoruz. Çal\u0131\u015fmalar\u0131 siz de görüyorsunuz. Yakla\u015f\u0131k Ekim-Kas\u0131m ay\u0131nda Çayl\u0131o\u011flu’na kadar altyap\u0131 olarak bu yolu bitirmeyi dü\u015fünüyoruz. Seneye de bu yolun asfalt\u0131n\u0131 bitirdi\u011fimiz zaman biz Ere\u011fli - Çayl\u0131o\u011flu aras\u0131n\u0131 bitirmi\u015f olaca\u011f\u0131z. Öbür tarafta da, Devrek - Çayl\u0131o\u011flu aras\u0131nda çal\u0131\u015fmalar devam ediyor. Onunla ilgili de bilgilendirmeyi gelecek zamanlarda yapar\u0131z.” dedi.

"Ere\u011fli'de hükümetin yapmas\u0131 gerekenleri yap\u0131yoruz"<\/strong>

Çak\u0131r, Ere\u011fli’de hükümet olarak yap\u0131lmas\u0131 gereken tüm yat\u0131r\u0131mlar\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek “Burada yol almam\u0131zda, müteahhidin önünü açmam\u0131zda, bu yöremizin insan\u0131 olan avukat Naz\u0131m Erdo\u011fan’\u0131n çok yard\u0131m\u0131 oldu. Kendisine te\u015fkilat\u0131m ve Ere\u011fli halk\u0131 ad\u0131na te\u015fekkür ediyorum. Di\u011fer belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zla sürekli yolu inceliyoruz. Önümüze ne gelirse, ormanda, yasal konularda üstümüze dü\u015fen ne varsa, tamamen müteahhidimizin yan\u0131nday\u0131z. Ekip tamamen çal\u0131\u015f\u0131yor, köprülü kav\u015fa\u011f\u0131m\u0131z, adliyemiz, hastanemiz, okullar\u0131m\u0131z, liman ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z, Ere\u011fli’de hükümetin yapmas\u0131 gereken ne varsa hepsini yap\u0131yoruz. Bizim bu anlamda bir eksi\u011fimiz yok. Ere\u011fli’ye hizmet etmek için var\u0131z.” diye konu\u015ftu.

Habercilerin sorular\u0131n\u0131 da cevaplayan Ba\u015fkan Çak\u0131r, Devrek taraf\u0131ndaki yol çal\u0131\u015fmas\u0131 ile ilgili olarak “Bu sene iki taraf da altyap\u0131s\u0131n\u0131 ham olarak yapmaya çal\u0131\u015f\u0131yor. Aksakl\u0131klar olabilir ama bugünkü planlamam\u0131zda ham olarak Devrek - Çayl\u0131o\u011flu, Ere\u011fli - Çayl\u0131o\u011flu aras\u0131n\u0131 bitirmeye çal\u0131\u015f\u0131yoruz. Seneye de asfalt\u0131n\u0131 tamamlamay\u0131 umuyoruz. Bizler de milletvekillerimiz de müteahhitlerimizin yan\u0131nday\u0131z. Hiçbir s\u0131k\u0131nt\u0131 gözükmüyor. Bölgemize daha iyi daha kaliteli hizmet sunmaya çal\u0131\u015f\u0131yoruz.” dedi.

3 kilometre daha yap\u0131lacak<\/strong>

Yol çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 sürdüren müteahhit firma \u015fantiye \u015fefi Engin Kom\u015fu,a ham yol çal\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n Çayl\u0131o\u011flu bölgesine kadar tamamlanmas\u0131na 3 kilometre kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, “10 kilometrelik saha içinde devam ediyor, toprak i\u015fleri, ta\u015f duvar i\u015fleri, beton duvar i\u015flerini tamamlad\u0131k. Geriye Çayl\u0131o\u011flu’na kadar üç kilometrelik bir güzergah\u0131m\u0131z kald\u0131. Onu da iki ay içinde bitirmi\u015f oluruz. Toplam güzergah\u0131m\u0131z 16 kilometre, bunun 12 kilometresini ham yol haline getirmi\u015f durumday\u0131z. Geriye kalan 4 kilometrenin bir kilometresinde kamula\u015ft\u0131rma s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 var, geriye kalan 3 kilometreyi yapabilecek durumday\u0131z.” \u015feklinde konu\u015ftu.

AK Parti heyeti, yol üzerindeki incelemelerini bir süre daha sürdürdü.<\/p>","haber_excerpt":"Ere\u011fli AK Parti \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Fatih \u00c7ak\u0131r, AK Partili belediye ba\u015fkanlar\u0131 ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleriyle birlikte Ere\u011fli-Devrek yolundaki yap\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yerinde inceledi.","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/ak-genclik-genel-merkezden-zonguldakta-ramazan-programi\/1768","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-genclikten-kahvalti\/1775\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/ak-genclikten-kahvalti\/1775"}]